Sanlorenzo SL82-570 anchored

Sanlorenzo SL82-570 anchoredPhoto: Ekka Yachts
© SuperYacht Times B.V. // All rights reserved.