V Boys yacht deck

V Boys yacht deckPhoto: Camberley International
© SuperYacht Times B.V. // All rights reserved.