Giro V yacht anchored off Porto Cervo

Giro V yacht anchored off Porto CervoPhoto: Fabian Tollenaar
© SuperYacht Times B.V. // All rights reserved.