Fukhov yacht deck

Fukhov yacht deckPhoto: Worth Avenue Yachts
© SuperYacht Times B.V. // All rights reserved.