24m Viking sportfisher yacht Burnin’ Daylight sold

© SuperYacht Times B.V. // All rights reserved.