25m Ferretti motor yacht Zanzibar sold

© SuperYacht Times B.V. // All rights reserved.