Jarrett Bay Boatworks to build full-custom 27m sportfishing yacht

© SuperYacht Times B.V. // All rights reserved.