Sold: 41m Mondomarine superyacht Okko

© SuperYacht Times B.V. // All rights reserved.