31m Azimut motor yacht Leonardo sold

© SuperYacht Times B.V. // All rights reserved.