Rybovich hauls 57.5 metre superyacht Mi Sueno on new drydock

© SuperYacht Times B.V. // All rights reserved.