Sanlorenzo’s Alloya superyacht in Dubai

© SuperYacht Times B.V. // All rights reserved.