Superyacht Kibo underway

© SuperYacht Times B.V. // All rights reserved.