Sanlorenzo superyacht Lemon Tree in Ibiza

© SuperYacht Times B.V. // All rights reserved.