Classic superyacht Nahlin celebrates 91st birthday

© SuperYacht Times B.V. // All rights reserved.