Tecnomar Velvet 100 superyacht JaJaRo sold by Denison Yacht Sales

© SuperYacht Times B.V. // All rights reserved.