31m Sanlorenzo SL102 Asymmetric superyacht Echelon sold

© SuperYacht Times B.V. // All rights reserved.